حامل اسرار - فرق فلسفه با عرفان
حامل اسرار
الهی،شکرت که حسن زمینی احسنِ آسمانی شده است.

 "فلسفه" حرف می آورد و "عرفان" سکوت.

آن عقل را بال و پر می دهد و این عقل را بال و پر می کند.

آن نور است و این نار.

آن درسی بود و این در سینه.

از آن دلشاد شوی و از این دلدار.

از آن خدا جو شوی و از این خدا خو.

آن به خدا کشاند و این به خدا رساند.

آن راه است و این مقصد.

آن شجر است و این ثمر.

آن فخر است و این فقر.

آن کجا و این کجا!

منبع:هزار و یک نکته/نکته ۱۹۶/ص۱۲۸

فانی | 10:30 - پنجشنبه ۱۳۸۸/۱۰/۲۴